ਸਾਨੂ ਲੋੜ ਨਹੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਦੀ ਥੋਡੀ ਭਾਬੀ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਆ