ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਯਮਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜਾਨ ਹੀ ਕਢ ਕੇ ਲੈ ਜੁ

yar tera yamraj warga

yar tera yamraj warga

ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਯਮਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜਾਨ ਹੀ ਕਢ ਕੇ ਲੈ ਜੁ

Related posts